خواستن تو تمام نمی شود
خواستنی تر میشوی هر لحظه ...