بعضی وقت ها به فکرم باش .....
سراغم رو بگیر از غم ...
می خواهم دلتنگ من باشی...
بهم وابسته شی .....