در گلو می شکند
ناله ام از رِقت دل؛
قصه ها هست ولی
طاقت ابرازم نیست...