و کسی نمی‌داند
چقدر فرصت باقیست
تا جبران گذشته کنیم؛
دستم را بگیر...