✍خانم های شیرده با مصرف رازیانه، می توانند میزان شیردهی خود را به طور قابل مشاهده ای افزایش دهند

👈همچنین مصرف رازیانه می تواند عادت ماهانه های دردناک را برطرف کند