پدربزرگم فوت کرده بود.بابام مثلا میخواست من نفهمم که جا نخورم.اومد گفت لباس بپوش بریم خونه مامانجون؛لباس قرمز پوشیدم گفت مشکی بپوش

هیچکس به اندازه بابام نمیتونست خلاقیت به خرج بده 😑😂