‏داشتم تو حموم آواز میخوندم. بابام اومد پشت در داد زد ممنونم پسرم. مرسی. صدات مثل دارو میمونه واسه من.
گفتم مسخره میکنی؟ گفت نه جدی میگم یبوستم خوب شد.