مگر می شود "تو" را داشت
تو را دید ، با تو حرف زد و بهشت
را رویِ زمین احساس نکرد ؟!
بخدا بهشت همین جاست
همین نقطه ای که من هستم
همین جا که "تو" می خندی ...