مامانم مریض بود بهش گفتم : مامان تو استراحت کن من ظرفارو میشورم.
گفت : تو کون خودتو بشور لازم نکردہ برا من ظرف بشوری

گرونی رو ماماناهم تاثیر گذاشته دیگه ،هیچ ربطی به اضافی بودن من نداره🥺🙁