به بابام گفتم زن میخوام،گفت درآمدداری؟گفتم توهستی!
گفت پول؟گفتم تو داری!
گفت خونه؟گفتم:بگیر واسم
گفت اگه قرار اینهمه خرج کنم خودم زن میگیرم خوب
هیچی دیگه قانع شدم

الانم داریم برا بابام میرم خواستگاری emoji