چطوری باور کنم
تویِ این شهر به این بزرگی
جایی برایِ من
کنار تو نبود..؟