ديوارِ اتاقم
پُر شده از چوب خطهايي كه نبودنت را به رُخ ميكشد...