‏همه رو میبخشم غیر از اونی که وقتی از سر سفره قهر کردم
تا بلند شدم برم گفت:
ولش کنید سیره!!! 😢