‏پدر یکی از اشناها فوت کرده بود و میخواستن به دخترش خبر بدن،بهش که گفتن طفلک غش کرد و افتاد،همه هول شدن و یکی رفت اب قند درست کرد اورد و ریختن تو دهنش که فشارش بیاد بالا

تا یه قلپ خورد زد زیر گریه گفت اینکه شکر داره نمیدونین من رژیمم؟😂