یبارم بچه بودم فحش دادم مامانم تو دهنم یکم فلفل ریخت بعد یکم نمک ریخت یکمم زردچوبه،بعد هم زد،در دهنمم گذاشت سرمو گذاشت رو گاز زیرشم کم کرد.