خوشبختی به ادعا نیست ، به تظاهر نیست ، به گفتن نیست ، خوشبختی یه حسه !
وقتی خوشبختی که اونو حس کنی ...