اما درین زمانه که
درمانده هر کسی
از بهر نان شب
دیگر برای عشق
و حکایت مجال نیست...