وقتی نیستم
برایم جای خالی بگذار...
کنار بوق‌ها و ترافیک‌ها،
کنار بی‌قراری میدان‌ها
کنار قرارهایت با کسی که من نیستم...