تاکسی آهنگه قمیشی گذاشته بود.

اونجاش که میگه « من فقط عاشق اینم » رو همخونی کردم که یهویی راننده لپمو کشید و گفت «اینم عاشق توست گوگولی» 😑😂