مگر من چه کم
از جنون داشتم

که این گونه
دیوانه ام ساختی...