ای عشق به شوق تو
گذر می‌کنم از خویش

تو قافِ قرارِ من و
من عینِ عبورم...