بی سواد و یا باسواد ، هر چه هستی
انسان باش
بی پول و یا دارا ، هر چه هستی
انسان باش
کارگر ساده و یا دیوان سالار ،هر چه هستی
انسان باش
انسان باش و بمان
که جهان میزبان و شاد از
وجود توست


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌