دمم به نگاهت
نبضم به بودنت
تنم به آغوشت
و سرم به دوست داشتنت
"گرم" است ...