از تمام دنیا
یک عصر سرد
یک چای داغ
و یک عصر بخیر زیبا
برای لذت بردن
از زندگی کافیست
بیخیال
نداشتہ ها
شکر گـــذار
داشتہ هایتان باشید

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌