آنکه یک عمـر
به شوق تـو...
در این کوچه نشست،
حال وقتی
به لب پنجره می آیی نیست...