.اگر بین قلب و ذهنت جنگ و جدالی
در گرفت ، فراموش نکن ؛
همیشه حق با قلب توست .

چرا که ذهن توسط جامعه بنا می شود.
ذهن ، حاصل تعلیم و تربیت جامعه است.
جامعه ، ساختار ذهن را به میل
خودش شکل می دهد .
ذهن ، هدیه ی زندگی نیست .
اما قلب ، بکر است.
هدیه ی آفرینش است .
از ازل پاک بوده و تا ابد ، پاک و
پاکیزه خواهد ماند