آنگاه که شکوه و عظمت خود را در یابید، از توانایی های فوق العاده ای در خلاقیت بهره‌مند خواهید شد.