ذهن چون باغ است که هرچه درآن بکاری میتواند رشد کند این بستگی به انتخابت دارد که کدام دانه را در آن بکاری، عشق یا نفرت، خشم یا مهربانی..
بزرگترین قدرت ِ
هر فرد قدرت انتخاب اوست!