دنیا انقدر جذابیت های رنگارنگ دارد
که تا اخر عمر هم بدوی
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری
پس یه جاهایی در زندگی
ترمز دستی ات را بکش
و بایست و زندگی کن