خاطره خوب و بد نداره
همشون یه روز میشه سردرد شب و روزت ...