نه مرا طاقت غربت
نه تو را خاطر قربت

دل نهادم به صبوری
که جز این چاره ندانم