توبه کردم که قلم دست نگیرم اما
هاتفی گفت که این بیت شنیدن دارد
وخدا خواست
که یعقوب نبیند یک عمر
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد