‏به خارجيا ميگن قسم بخور دستشونو ميگيرن بالا ميگن قسم ميخورم، اين قسمه؟ بايد بگي به ابلفضل به ارواح خاك آقابزرگم آخرشم طرف ميگه بگو به جون مامانم