ماها که باباهامون پولدار نبود اینو خوب یاد گرفتیم که راحت قید چیزهایی که دوست داریم رو بزنیم

یه لطفی کن اگه دوستمون داری، ناز نکن