چشم من، چشم تو را
دید ولی دیده نشد؛
من همانم که پسندید
و پسندیده نشد...!