چشمانِ خیس ات را میبوسم
نازنین دلواپسِ آینده نباش
این "شب ها" میگذرد
و میرسد روزی که در
آغوش هم از سَرِ شوق
گریه سر میدهیم...