پاکسازی کلیه‌ها از سموم

برای شستشو کلیه ها و همچنین تقویت اعصاب کافیست:

یک ق.غ بابونه را در یک قوری آب بج شانید و پس از ۱۵ دقیقه دم دادن یک استکان بخورید