" قلبم" را
تا قبل از اینکه برای تو بتپد
گم کرده بودم!