ماه رمضون بود تو باشگاه یارو اب خورد گفتم روزه نیستی, گفت نه اتئیستم داداش

بعد رفت زیر هالتر, رو حرکت هفتم گفت یا قمر بنی هاشم 😂