ای عشق...!
چه در شرح تو گویم
در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی .................