ما جَلد ضـریح آفتابیم 🕊

بر گنبد و بام تو گرفتار 🕊

عمری به «علیک» کرده عادت🕊

عمـری بـه «ســلام» تو گرفتار...🕊

أَلسَّلٰامُ عَلَیکَ یٰا عَلی اِبنِ موسَی أَلرّضٰآ

أَلمُرتَضٰی منو بطلب حضرت عشق 🙏💛

از همه شما بزرگواران التماس دعا 🙏

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺