آسمانی شدن از خاک بُریدن می خواست
بی سبب نیست که فواره فرو ریختنی است