شب ها
شجاع ترين آدمِ دنيا هم
ساعت ها به حرفهايى فكر ميكند
كه هيچوقت جراتِ زدنش را ندارد!