⚠️ سرطان سینه چه خانم هایی را بیشتر تهدید میکند

👈خانم هایی که غذای پرکالری میخورند
👈خانم هایی استرسی و عصبی
👈خانم هایی که ورزش نمی کنند
👈خانم هایی که میوه کم میخورند