⇩۶ کلید طلایی🔑⇩

⛔دلی را نشکن 💔 ؛
شاید←خانه خدا 🕋 باشد .

⛔کسی را تحقیر مکن ؛
شاید←محبوب خدا باشد .

⛔از هيچ عبادتي دریغ مکن ؛
شاید←کلید رضايت الله باشد .

⛔سر نماز اول وقت حاضر شو ؛
شاید←آخرین دیدارت با خدا باشد .

⛔هيچ گناهي را كوچك ندان ؛
شايد←خشم خدا در آن باشد .

⛔از هیچ غمی ناله نکن ؛
شاید←امتحانی از سوی خدا باشد .

🌺کپی پستها فقط با ذکر صلوات🌺