بچه های دماوند توجه کنن

آموزش الوده کردن هوا رو دارم با تظمین تعطیلی مدارس هر کی میخواد بگه 😂😂