لطفا جوری خیالبافی کنید
که وقتی حقیقت
را فهمیدید
تلخی‌ اش
حال زندگیتان را بهم نزند...!