بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود ؟
دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود