زمستان است دیگر ،
دل زمین به برف گرم است !
دل من به تو ...