🚭توتون و تنباکو میتوانند به بافت لثه آسیب رسانده و باعث عقب نشینی لثه شوند

👈همچنین میتوانند به از دست رفتن استخوان و بافت سرعت بخشند، و منجر به از دست رفتن دندان ها شوند.