چه حال خوبی دارد...
دوست داشتنت...
سرِ صبح...emoji